Power Versus Law in Modern China

Autor: 

Qiang Fang and Xiaobing Li

Editor: 

University Press of Kentucky

ISBN: 

9780813173931

Publicado: 

2017